I lager.

WHEEL ARMOUR B-1 FX PROTECT

249 kr

Artikelnummer: 174

Skyddsbeläggning utformad för att skydda ytorna på fälgar

Den avancerade formeln i WHEEL ARMOR B-1-beläggningen skapar ett osynligt, hållbart skyddsskikt på fälgarna.

Den släta ytfinishen avvisar effektivt alla typer av smuts, vilket gör rengöring och rutinmässig underhåll enklare, och den vanligaste smutsen kan rengöras med vattenstråle från en högtryckstvätt.

Tillgängliga volymer: 15 ml, 30 ml


Identifierare:

Farouttalande(ar)

Innehåller: propan-2-ol

H225

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336

Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

Kompletterande information på etiketten

INTE TILLÄMPLIGT                

Skyddsangivande(ar)

P210

Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra tändkällor. Ingen rökning.

P280

Använd skyddshandskar.

P337 + P313

Om ögonirritation kvarstår: Få medicinsk rådgivning.

P404

Förvaras i en sluten behållare.

P501 

Kassera innehåll/behållare i enlighet med gällande föreskrifter.

Kompletterande faroinformation (EU): 

Ingen specifik information.