I lager.

VISION COATING C-12 FX PROTECT

259 kr

Artikelnummer: 176

12 månaders lackskydd för din bil

Den revolutionerande skyddsbeläggningen VISION COATING C-12 skyddar perfekt bilens färgyta under vardagsbruk mot mikroskador, UV-strålning, skadliga väderförhållanden samt de destruktiva effekterna av aggressiv kemi.

Den avancerade VISION COATING C-12-formeln gör att du får en fantastisk glaseffekt och glatthet på den behandlade ytan. Produkten extraherar färgdjupet från färgen och avvisar också perfekt vatten och smuts, vilket gör tvätt av fordonet enklare och trevligare. Produkten är enkel att använda

Tillgängliga volymer: 30 ml

Faroangivelser

 H304 Kan vara dödligt vid förtäring och in i luftvägarna.

Kompletterande information på etiketten

             INTE TILLÄMPLIGT              

Skyddsangivande(ar)

 P301 + P310 + P331 VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart läkare. Framkalla INTE kräkning.

 P405  förvaras inlåst.

Kompletterande faroinformation (EU): 

Ingen specifik information.