I lager.

EVOLUTION COATING 9H FX PROTECT

990 kr

Artikelnummer: 178

3-årigt skydd av ytan på din bil

Tack vare det unika innehållet med utvalda kemiska komponenter skyddar EVOLUTION COATING 9H-beläggningen färgen perfekt under vardagens användning mot mikroskador, UV-strålning, skadliga väderförhållanden samt de destruktiva effekterna av aggressiv kemi.

Den avancerade EVOLUTION COATING 9H-formeln ger ett långvarigt skydd och en fantastisk visuell effekt - glansen i lacken och ytans jämnhet. Den extraherar djupet i lacken och maskerar mindre brister.

Beläggningen har hydrofobiska egenskaper över genomsnittet - avvisar vatten och smuts och gör biltvättningen enklare och roligare. Skyddet appliceras som ett steg. 

Tillgängliga volymer: 30 ml


Faroangivelser 

H304 Kan vara dödligt vid förtäring och in i luftvägarna.

Kompletterande information på etiketten

INTE TILLÄMPLIGT                

Skyddsangivande(ar)

P301 + P310 +  P331 VID FÖRTÄRING: Ring omedelbart läkare. Framkalla INTE kräkning.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Avyttra innehåll/behållare i enlighet med gällande föreskrifter.

Kompletterande faroinformation (EU): 

Ingen specifik information.