I lager.

FABRIC CARE FX PROTECT

395 kr

Artikelnummer: 172

Tygimpregnering

FABRIC CARE F-1 är designad för att skydda alla typer av textilmaterial, tygtak samt nubuck, mocka och Alcantara. Produkten skapar ett osynligt, hydrofobiskt skyddande skikt som skyddar ytan mot smuts, penetrering av vatten och oljiga ämnen samt mot skadlig UV-strålning.

Tack vare det unika innehållet med nanopartiklar tränger FABRIC CARE F-1 in i varje fiber i materialet som skyddas utan att orsaka några förändringar i materialets struktur. Impregneringen skapar ett helt luftgenomsläppligt skikt.

Fabric care är extremt enkel att använda, beroende på appliceringsmetod hålls tyget skyddat från 6 till 12 månader.

Tillgängliga volymer: 500 ml


Faroanförande(s)

    H225 Mycket brandfarlig      vätska  och ånga.

    H319 Orsakar allvarlig      ögonirritation.

Kompletterande information på  etiketten

    INTE TILLÄMPLIGT              

Skyddsangivande(s)

P210

P280  Använd  skyddshandskar  /protective  skyddskläder/ögonskydd 

P337 + P313  Om  ögonirritation   kvarstår: Få  medicinsk  rådgivning.

 P403 + P233 + P235 Förvaras väl  --ventilerad  plats. Håll  behållaren väl tillsluten. tightly Håll dig  sval.

 P501  Kassera  innehåll  / behållare  till en anläggning för avfallshantering av authorized. 

Kompletterande faroinformation  (EU):

Ingen specifik  information.