Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Kallavfettning Optimal Adproline 5 Liter

  • 269 kr

Effektiv kallavfettning!AdProLine® Kallavfettning Optimal är lågaromatisk vilket innebär att den har en liten egendoft och medför en bättre arbetsmiljö. &n

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 296
Dela

Effektiv kallavfettning!

AdProLine® Kallavfettning Optimal är lågaromatisk vilket innebär att den har en liten egendoft och medför en bättre arbetsmiljö.  Är utvecklad för att lösa alla de problem som en modern avfettning ställs inför och är extremt effektiv och löser svår smuts under alla förhållanden för alla typer av fordon. Går även utmärkt att använda till motortvätt. Avlägsnar effektivt smuts som asfalt, oljor och fett. 

Egenskaper
AdProLine® Kallavfettning Optimal innehåller ett effektivt emulgatorpaket vilket ger produkten en extremt bra förmåga att verka på olika ytor och därmed kraftigt öka lösningsförmågan. AdProLine® Kallavfettning Optimal är effektivt vid applicering på både torra och våta ytor och är lätt att skölja av. Genom den emulgerande egenskapen blir sköljningen med vatten mer effektiv.

Oljeseparering
Produkten separerar snabbt från vatten. 

Bruksanvisning
Spraya på med lågt tryck och låt verka 2-3 minuter, skölj sedan med vatten. Använd inte i direkt solljus. Kan ej spädas. Vid behov eftertvätta med AdProLine® Vaxschampo.

Dosering
Produkten kan ej spädas.


Faroangivelser
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd ögonskydd
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P331 Framkalla INTE kräkning
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Kompletterande faroinformation
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Innehåller: KOLVÄTEN, C11-C14, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, <2% AROMATISKA
Andra faror
Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne