Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Kallavfettning extra Adproline 1Liter

  • 69 kr

AdProLine® Kallavfettning Extra är ett emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. Lågaromat. Produkten har extra tillsatser som ökar effek

I lager
Artikelnummer: 121
Dela

AdProLine® Kallavfettning Extra är ett emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. Lågaromat. Produkten har extra tillsatser som ökar effekten samt gör produkten mer snabbverkande än andra lågaromatiska kallavfettningar. Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära, fett och dylikt. AdProLine® Kallavfettning Extra innehåller ett effektivt emulgatorpaket vilket ger produkten en extremt bra förmåga att väta på olika ytor och därmed kraftigt öka lösningsförmågan.

Till skillnad från traditionella kallavfettningsmedel fungerar AdProLine® Kallavfettning Extra också mycket effektivt vid applicering på våta ytor. AdProLine® Kallavfettning Extra är lågaromatisk vilket innebär att den endast har en liten egendoft som medför en bättre arbetsmiljö för brukaren. Genom den emulgerande egenskapen blir sköljningen med vatten mer effektiv.


Dosering
AdProLine® Kallavfettning Extra används outspädd. Produkten separerar snabbt från vatten. Spraya på med lågt tryck och låt verka ett par minuter. Skölj sedan med vatten. Använd inte i direkt solljus. Vid behov eftertvätta med AdProLine® Vaxschampo.Faroangivelser
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd ögonskydd
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P331 Framkalla INTE kräkning
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Kompletterande faroinformation
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Innehåller: KOLVÄTEN, C11-C14, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, <2% AROMATISKA
Andra faror
Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne