Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Feynlab Wash 250ml

  • 325 kr

FEYNLAB® WASH konstruerades i första hand för att avlägsna envis smuts och allmän rengöring av fordonets ytor och samtidigt lämna ett slitstarkt lager av kerami

I lager
Artikelnummer: 70
Dela

FEYNLAB® WASH konstruerades i första hand för att avlägsna envis smuts och allmän rengöring av fordonets ytor och samtidigt lämna ett slitstarkt lager av keramiskt skydd. FEYNLAB's® revolutionerande vattenbaserade keramiska formel gör det möjligt för WASH att lägga ett glansigt och hållbart lager av keramiskt skydd och fungera som ett underhållsschampo för Feynlabs olika lackskydd. Vi rekommenderar att anända denna produkt vid var fjärde tvätt.


Säker för användning på alla fordonets lackerade ytor, plast, metall, glas, kolfiber etc.

Produktfördelar:

  • Ett kraftigt skumande bilschampo som djuprengör fordon med Smart Surfactant och Encapsulation Technology
  • Glansförstärkning med Keramiskt skydd som binder till alla ytor.
  • Det skyddande keramiska skiktet på ytan byggs upp över tiden med efterföljande tvättar.
  • Utmärkt vidhäftning och vattenavvisande (hydrofoba) egenskaper på glas
  • Mycket mer hållbar produkt istället för  "Wash & Wax" eller "Clay & Spray" produkter

ingår:

250 ml koncentrerad flaska.

Utspädningsförhållande:

Blandning vid tvätt 1: 100 spädning för regelbundna tvättar. 1:15 som max.


Traditionella tvättanvisningar:

  1. Skölj fordonet noggrant för att avlägsna all lös smuts.
  2. Blanda produkten i en tvätthink med vatten eller sprayflaska.
  3. Använd en lämplig tvättsvamp, rengör ytan försiktigt och noggrant.
  4. Skölj fordonet, från topp till botten, för att avlägsna allt överskott av shampo

Obs!  För skumkanon - blanda inte mer än 30ml FEYNLAB® WASH i en 1L-behållare.


faroangivelser

H315 – irriterar huden

H320 – orsakar ögon irritation

H332 – skadligt vid inandning

H336 – kan orsaka dåsighet eller yrsel

H373 – kan orsaka organ skador genom långvarig eller upprepad exponering 

skyddsangivelser 

P210 – Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändnings källor. Rökning förbjuden.

P261 – Undvik att andas damm/ångor/gas/dimma/ångor/sprej

P262 – får inte i ögonen, på huden, eller på kläder

P264 – Tvätta grundligt efter hantering

P273 – Undvik utsläpp till miljön utan ordentliga myndighets tillstånd

P280 – Använd skydds handskar/skyddskläder/ögon skydd/ansikts skydd

P284 – vid otillräcklig ventilation, Använd andnings skydd

P301 + P310 – vid förtäring: kontakta genast GIFTINFORMATIONS centralen/läkare

P305 + P351 + P338 – vid ögon: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontakt linser om det finns och är lätt att göra – Fortsätt skölja

P337 + P313 – om ögon irritation kvarstår, få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet

P303 + P361 + P353 – vid hud: ta genast av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten/dusch 

P304 + P340 – vid inandning: flytta personen till frisk luft och håll dig bekväm att andas

P402 – förvara på ett torrt ställe

P402 + P404 – förvara på ett torrt ställe. Förvaras i sluten behållare