Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Feynlab Prime 250ml

  • 349 kr

PRIME is the second step in the FEYNLAB optimal bonding system. After using FEYNLAB® PURE WASH (step 1) to clean the surface, PRIME is used as the decontaminati

I lager
Artikelnummer: 67
Dela

PRIME is the second step in the FEYNLAB optimal bonding system. After using FEYNLAB® PURE WASH (step 1) to clean the surface, PRIME is used as the decontamination or ‘clay bar’ lubricant.

The name is born from its function. Think of PRIME as a way of filling in the micro voids of the paint structure with a more stable base for a coating to adhere to. This increased surface area and chemical bonding allows all FEYNLAB® coatings unrivaled adhesion to the painted surface. This step also helps enhance overall coating durability and performance.

Product Benefits:

  • True nano technology allows PRIME to cleanse paint deep inside the paint’s pores.
  • Prime lays down base chemistry within the porous paint structure, enhancing the bonding of coating applications.
  • FEYNLAB’s™ true nano technology and bonding chemistry allows for an unparalleled level of protection since the formula penetrates further into the existing paint structure than anything else available.

Included:

250ml Concentrate

Cautions:

Always wear respirator & gloves during all chemical application. contamination.

Directions:

Thoroughly clean surface of loose contamination or topical that might inhibit product effectiveness. Clean the surface with FEYNLAB® WASH.

Spray liberally to the vehicle surface in order to adequate lubricate the surface for the clay or decontamination mitt. After the physical decontamination is completed, simple wipe off any remaining product with a plush microfiber towel.

Notes:

Since PRIME penetrates do deeply into the paint’s structure, a large portion of it will remain after polishing, helping to promote optimal adhesion and performance of all FEYNLAB coatings.Faroangivelser 

H315 – irriterar huden

H320 – orsakar ögon irritation

H332 – skadligt vid inandning

H336 – kan orsaka dåsighet eller yrsel

H373 – kan orsaka organ skador genom långvarig eller upprepad exponering 

skyddsangivelser 

P210 – Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändnings källor. Rökning förbjuden.

P261 – Undvik att andas damm/ångor/gas/dimma/ångor/sprej

P262 – får inte i ögonen, på huden, eller på kläder

P264 – Tvätta grundligt efter hantering

P273 – Undvik utsläpp till miljön utan ordentliga myndighets tillstånd

P280 – Använd skydds handskar/skyddskläder/ögon skydd/ansikts skydd

P284 – vid otillräcklig ventilation, Använd andnings skydd

P301 + P310 – vid förtäring: kontakta genast GIFTINFORMATIONS centralen/läkare

P305 + P351 + P338 – vid ögon: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontakt linser om det finns och är lätt att göra – Fortsätt skölja

P337 + P313 – om ögon irritation kvarstår, få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet

P303 + P361 + P353 – vid hud: ta genast av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten/dusch 

P304 + P340 – vid inandning: flytta personen till frisk luft och håll dig bekväm att andas

P402 – förvara på ett torrt ställe

P402 + P404 – förvara på ett torrt ställe. Förvaras i sluten behållare.