Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Feynlab textile coating 500ml

  • 279 kr

FEYNLAB® textilskydd är ett vattenbaserat nanokeramiskt skydd som skyddar mot vatten, smuts, utspilld vätska och UV strålar från att tränga ner i tyget. Produkt

I lager
Artikelnummer: 74
Dela

FEYNLAB® textilskydd är ett vattenbaserat nanokeramiskt skydd som skyddar mot vatten, smuts, utspilld vätska och UV strålar från att tränga ner i tyget. Produkten skyddar alla textilytor invändigt i bilen, tillexempel säten, golv, bagageutrymme men även cabrioletbilars tygsuffletter utvändigt. 

FEYNLAB® Textile silica/fluro baserade samansättning är konstruerad för extrem hållbarhet och hydrofobicitet. 

 
Ger ett hållbart skydd för textilytor i minst 1 år från vanligat slitage och  rengöringsmedel.
Ytor som behandlas med Textil blir enkla att rengöra, vilket sparar tid och pengar på produkter. 
Ger utmärkt UV-skydd av cabrioletoppar 


500 ml  flaska FEYNLAB® Textil


Användningsanvisningar: 
Rengör först ytan noggrant. Ytan skall vara torr.

Spraya textil på ytan, använd en microfiberduk och arbeta ner produkten lite lätt i tyget. Spraya ett till lager tunnt över ytan.
Använd tillräckligt för att täcka ytan på ett jämnt sätt, utan att överdosera.

Det rekommenderas att Textil torkar i ett välventilerat område, i minst 12-16 timmar, helst 24 timmar.


faroangivelser 

H315 – irriterar huden

H320 – orsakar ögon irritation

H332 – skadligt vid inandning

H336 – kan orsaka dåsighet eller yrsel

H373 – kan orsaka organ skador genom långvarig eller upprepad exponering 

skyddsangivelser 

P210 – Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändnings källor. Rökning förbjuden.

P261 – Undvik att andas damm/ångor/gas/dimma/ångor/sprej

P262 – får inte i ögonen, på huden, eller på kläder

P264 – Tvätta grundligt efter hantering

P273 – Undvik utsläpp till miljön utan ordentliga myndighets tillstånd

P280 – Använd skydds handskar/skyddskläder/ögon skydd/ansikts skydd

P284 – vid otillräcklig ventilation, Använd andnings skydd

P301 + P310 – vid förtäring: kontakta genast GIFTINFORMATIONS centralen/läkare

P305 + P351 + P338 – vid ögon: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontakt linser om det finns och är lätt att göra – Fortsätt skölja

P337 + P313 – om ögon irritation kvarstår, få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet

P303 + P361 + P353 – vid hud: ta genast av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten/dusch 

P304 + P340 – vid inandning: flytta personen till frisk luft och håll dig bekväm att andas

P402 – förvara på ett torrt ställe

P402 + P404 – förvara på ett torrt ställe. Förvaras i sluten behållare.