Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Feynlab plastic 30ml

  • 485 kr

FEYNLAB® Plastic Är ett skydd för bilens utvändiga plastdetaljer. Plastic fungerar som ett UV skydd mot blekning av tillexempel svarta lister och ytan får en fi

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 76
Dela

FEYNLAB® Plastic Är ett skydd för bilens utvändiga plastdetaljer. Plastic fungerar som ett UV skydd mot blekning av tillexempel svarta lister och ytan får en fin finish och blir lättare att rengöra. Plastic kan även renovera lätt oxiderad plast.

Skyddets effekt: + 1år


Användning:

Skaka flaskan i minst en minut. Stryck ut en mindre mängd produkt på ytan med en microfiberapplikator, påför mer produkt i applikatorn eftersom. Vid applicering skall man se att det är överflödig produkt på ytan utan att det rinner. Låt produkten torka i ca fem minuter och torka försiktigt bort överflödig produkt.  Är plasten oxiderad från början kan ett andra lager appliceras efter en timma för att uppnå optimal finish.

Låt produkten torka och undvik kontakt med vatten inom fyra timmar. Tvätta inte ytan med rengöringsmedel inom en vecka.


Notering vid applicering:

Alla Feynlabs skyddsprodukter har olika avdunstnings och torktider beroende på luftfuktighet och temperatur. Generellt kan man säga att ju högre luftfuktighet det är torkar produkten snabbare. 80% och högre är torktiden och avtorkningen snabbare än rekomenderat. Om möjligt, applicera produkterna vid 10-30 grader och så låg luftfuktighet som möjligt.Faroangivelser 

H227 – brännbar vätska och ånga

H302 – skadligt vid förtäring

H312 – skadligt vid hud kontakt

H315 – irriterar huden

H320 – orsakar ögon irritation

H332 – skadligt vid inandning

H336 – kan orsaka dåsighet eller yrsel

H373 – kan orsaka organ skador genom långvarig eller upprepad exponering 

Skyddsangivelser

P210 – Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändnings källor. Rökning förbjuden.

P261 – Undvik att andas damm/ångor/gas/dimma/ångor/sprej

P262 – får inte i ögonen, på huden, eller på kläder

P264 – tvätta... noggrant efter hantering

P273 – Undvik utsläpp till miljön utan ordentliga myndighets tillstånd

P280 – Använd skydds handskar/skyddskläder/ögon skydd/ansikts skydd

P284 – vid otillräcklig ventilation, Använd andnings skydd

P301 + P310 – vid förtäring: kontakta genast GIFTINFORMATIONS centralen/läkare

P305 + P351 + P338 – vid ögon: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontakt linser om det finns och är lätt att göra – Fortsätt skölja

P337 + P313 – om ögon irritation kvarstår, få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet

P303 + P361 + P353 – vid hud: ta genast av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten/dusch P304 + P340 – vid inandning: flytta personen till frisk luft och håll dig bekväm när du andas P402 – förvara i en torr plats P402 + P404 – förvara på ett torrt ställe. Förvaras i sluten behållare.