Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Feynlab leather treatment 120ml

  • 279 kr

FEYNLAB® leather treatment skyddar och återfuktar lädret och lämnar ett naturligt utseende.  Applicering:Rengör noggrant ytan från all smuts.Börja med

I lager
Artikelnummer: 75
Dela

FEYNLAB® leather treatment skyddar och återfuktar lädret och lämnar ett naturligt utseende.

 

 

Applicering:

Rengör noggrant ytan från all smuts.

Börja med att applicera en liten mängd produkt på en microfiberapplikator eller duk. Masera in produkten på ett område i taget och påför mer produkt eftersom. Låt produkten torka.Faroangivelser

H315 – irriterar huden

H320 – orsakar ögon irritation

H332 – skadligt vid inandning

H336 – kan orsaka dåsighet eller yrsel

H373 – kan orsaka organ skador genom långvarig eller upprepad exponering 

skyddsangivelser

P210 – Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändnings källor. Rökning förbjuden.

P261 – Undvik att andas damm/ångor/gas/dimma/ångor/sprej

P262 – får inte i ögonen, på huden, eller på kläder

P264 – Tvätta grundligt efter hantering

P273 – Undvik utsläpp till miljön utan ordentliga myndighets tillstånd

P280 – Använd skydds handskar/skyddskläder/ögon skydd/ansikts skydd

P284 – vid otillräcklig ventilation, Använd andnings skydd

P301 + P310 – vid förtäring: kontakta genast GIFTINFORMATIONS centralen/läkare

P305 + P351 + P338 – vid ögon: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontakt linser om det finns och är lätt att göra – Fortsätt skölja

P337 + P313 – om ögon irritation kvarstår, få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet

P303 + P361 + P353 – vid hud: ta genast av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten/dusch P304 + P340 – vid inandning: flytta personen till frisk luft och håll dig bekväm att andas

P402 – förvara på ett torrt ställe

P402 + P404 – förvara på ett torrt ställe. Förvaras i sluten behållare.