Feynlab F100 heavy cut compound 500g

335 kr

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 71

FEYNLAB® F100 Heavy Cut Compound, Framtagen för att polera bort djupare repor och svirvlar i lacken. Heavy cut har en snabb polercykel och du behöver inte polera lika länge som med de flesta övriga polermedel och du sparar en hel del tid med poleringsprocessen.

Faroangivelser

H315 – irriterar huden

H320 – orsakar ögon irritation

H332 – skadligt vid inandning

H336 – kan orsaka dåsighet eller yrsel

H373 – kan orsaka organ skador genom långvarig eller upprepad exponering. 

Försiktighetsangivelser 

P210 – Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändnings källor. Rökning förbjuden.

P261 – Undvik att andas damm/ångor/gas/dimma/ångor/sprej

P262 – får inte i ögonen, på huden, eller på kläder

P264 – Tvätta grundligt efter hantering

P273 – Undvik utsläpp till miljön utan ordentliga myndighets tillstånd

P280 – Använd skydds handskar/skyddskläder/ögon skydd/ansikts skydd

P284 – i händelse av otillräcklig ventilation, Använd andnings skydd

P301 + P310 – vid förtäring: kontakta genast giftinformations centralen/läkare

P305 + P351 + P338 – om i ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontakt linser om det finns och är lätt att göra

– Fortsätt skölja

P337 + P313 – om ögon irritation kvarstår, få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet

P303 + P361 + P353 – vid hud: ta av genast alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten/dusch P304 + P340

– vid inandning: flytta personen till frisk luft och håll dig bekväm när du andas P402 – förvara på en torr plats P402

+ P404 – förvara på ett torrt ställe. Förvaras i sluten behållare.