Feynlab ceramic spray sealent 500ml

395 kr

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 5

FEYNLAB CERAMIC SPRAY SEALANT är ett hållbart, glansigt och superhydrofobiskt skydd som är enkelt att använda, spraya på och torka av. Lämnar en mycket glatt yta där smuts inte biter sig fast lika lätt och ytan blir betydligt lättare att tvätta. FEYNLAB CERAMIC SPRAY SEALANT är perfekt att toppa och underhålla alla keramiska lackskydd och ger ett skydd i 6 månader. Kan appliceras på alla utvändiga ytor (ej vindruta)

Användningsanvisningar:

  1. Tvätta bilen noggrant.
  2. Använd en ren mikrofiberduk, Spraya 3-5 gånger DETAILER på duken och torka ytan, tillexempel en dörr.
  3. Använd en ren torkduk och torka av ytan direkt för att uppnå en ett perfekt resultat.
  4. Fortsätt sektionsvis tills hela bilen är klar.
  5. **Kan även användas som torkstöd, avlägsna det mesta av vattnet på ytan, spraya på sektionsvis och torka bilen torr, tillexempel med våffeltorkduk.

Sista inspektionen:

Kontrollera noggrant alla färdiga paneler för kvarvarande rester under den slutliga torkningen. Vanligtvis runt kanter och emblem. Produktrester är mycket lättare att ta bort om de upptäcks i tid. Faroangivelser 

H315 – irriterar huden

H320 – orsakar ögon irritation

H332 – skadligt vid inandning

H336 – kan orsaka dåsighet eller yrsel

H373 – kan orsaka organ skador genom långvarig eller upprepad exponering 

skyddsangivelser 

P210 – Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändnings källor. Rökning förbjuden.

P261 – Undvik att andas damm/ångor/gas/dimma/ångor/sprej

P262 – får inte i ögonen, på huden, eller på kläder

P264 – Tvätta grundligt efter hantering

P273 – Undvik utsläpp till miljön utan ordentliga myndighets tillstånd

P280 – Använd skydds handskar/skyddskläder/ögon skydd/ansikts skydd

P284 – vid otillräcklig ventilation, Använd andnings skydd

P301 + P310 – vid förtäring: kontakta genast GIFTINFORMATIONS centralen/läkare

P305 + P351 + P338 – vid ögon: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontakt linser om det finns och är lätt att göra – Fortsätt skölja

P337 + P313 – om ögon irritation kvarstår, få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet

P303 + P361 + P353 – vid hud: ta genast av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten/dusch P304 + P340 – vid inandning: flytta personen till frisk luft och håll dig bekväm att andas