Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Feynlab ceramic detailer v2 500ml

  • 220 kr

FEYNLAB® DETAILER v2 är en "quick detailing spray" med FEYNLAB's® true nano-teknik. DETAILER innehåller vattenbaserade polymerrengörande egenskaper som binder s

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 6
Dela

FEYNLAB® DETAILER v2 är en "quick detailing spray" med FEYNLAB's® true nano-teknik. DETAILER innehåller vattenbaserade polymerrengörande egenskaper som binder sig runt  föroreningar och smuts och tar bort dem noggrant. Efter rengöringen återstår ett slitstarkt lager av keramiskt ytskydd, vilket efterlämnar hög glans och hydrofobiska egenskaper. Detailer är perfekt som en enkel underhållsprodukt för att "boosta" och underhålla keramiska lackskydd eller används som ett fristående skydd och är enkel att använda, spraya på och torka av. Kan appliceras på alla utvändiga ytor. Helt silikonfri. 

Ger ett skydd i 3-4 månader.


Användningsanvisningar:

  1. Tvätta bilen och spola av den från all lös smuts.
  2. Använd en ren mikrofiberduk, Spraya 3-5 gånger DETAILER på duken och torka ytan, tillexempel en dörr.
  3. Använd en ren torkduk och torka av ytan direkt för att uppnå en ett perfekt resultat.
  4. Fortsätt sektionsvis tills hela bilen är klar.

Sista inspektionen:

Kontrollera noggrant alla färdiga paneler för kvarvarande rester under den slutliga torkningen. Vanligtvis runt kanter och emblem. Produktrester är mycket lättare att ta bort om de upptäcks i tid. Faroangivelser 

H315 – irriterar huden

H320 – orsakar ögon irritation

H332 – skadligt vid inandning

H336 – kan orsaka dåsighet eller yrsel

H373 – kan orsaka organ skador genom långvarig eller upprepad exponering 

skyddsangivelser

P210 – Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändnings källor. Rökning förbjuden.

P261 – Undvik att andas damm/ångor/gas/dimma/ångor/sprej

P262 – får inte i ögonen, på huden, eller på kläder

P264 – Tvätta grundligt efter hantering

P273 – Undvik utsläpp till miljön utan ordentliga myndighets tillstånd

P280 – Använd skydds handskar/skyddskläder/ögon skydd/ansikts skydd

P284 – vid otillräcklig ventilation, Använd andnings skydd

P301 + P310 – vid förtäring: kontakta genast GIFTINFORMATIONS centralen/läkare

P305 + P351 + P338 – vid ögon: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontakt linser om det finns och är lätt att göra – Fortsätt skölja

P337 + P313 – om ögon irritation kvarstår, få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet

P303 + P361 + P353 – vid hud: ta genast av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten/dusch P304 + P340 – vid inandning: flytta personen till frisk luft och håll dig bekväm att andas

P402 – förvara på ett torrt ställe

P402 + P404 – förvara på ett torrt ställe. Förvaras i sluten behållare.