Feynlab Ceramic nano sealent 120ml

325 kr

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 4

FEYNLAB® CERAMIC NANO SEALANT är ett lättanvänt skydd som ger en superglansigt och hydrofobobisk yta som är mycket hållbar och har UV-skyddande egenskaper. Passar till alla utvändiga ytor. Den är enkel att applicera och torka av vilket gör att CERAMIC NANO SEALANT passar perfekt som skydd för alla fordon.

Produktfördelar:

  • Säker på alla yttre fordonsytor: lackerade ytor, plast, hjul,  glas (vindrutan rekommenderas inte)
  • Efterlämnar en djup glans med skydd till alla ytor.
  • En superhydrofobisk yta som medför att vatten och smuts lättare rinner av ytan. 
  • Extremt enkel att applicera och torka av.
  • Används som fristående skydd eller bättring av keramiska skydd.
  • Hållbarhet på minst 6 månader.


Ingår:
En 120 ml flaska.

Förberedning:
Rengör fordonet grundligt med FEYNLAB® PURE WASH eller liknande produkt.


Användningsanvisningar:

  1. Använd en ren mikrofiberapplikator, applicera CERAMIC NANO SEALANT  och stryk ut produkten.
  2. Applicera mer produkt eftersom på applikatorn för varje sektion, ytan av en halv dörr eller en fjärdedel av en huv är lagom
  3. Sprid jämnt över ytan. Mängden produkt bör räcka för att jämnt täcka området utan övermättnad.
  4. Efter applicering, låt CERAMIC NANO SEALNT  torka 3-4 min. Efter 4 min, torka av ytan med en ren microfiberduk.Faroangivelser 

H315 – irriterar huden

H320 – orsakar ögon irritation

H332 – skadligt vid inandning

H336 – kan orsaka dåsighet eller yrsel

H373 – kan orsaka organ skador genom långvarig eller upprepad exponering 

skyddsangivelser

P210 – Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändnings källor. Rökning förbjuden.

P261 – Undvik att andas damm/ångor/gas/dimma/ångor/sprej

P262 – får inte i ögonen, på huden, eller på kläder

P264 – Tvätta grundligt efter hantering

P273 – Undvik utsläpp till miljön utan ordentliga myndighets tillstånd

P280 – Använd skydds handskar/skyddskläder/ögon skydd/ansikts skydd

P284 – vid otillräcklig ventilation, Använd andnings skydd

P301 + P310 – vid förtäring: kontakta genast GIFTINFORMATIONS centralen/läkare

P305 + P351 + P338 – vid ögon: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontakt linser om det finns och är lätt att göra – Fortsätt skölja

P337 + P313 – om ögon irritation kvarstår, få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet

P303 + P361 + P353 – vid hud: ta genast av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten/dusch P304 + P340 – vid inandning: flytta personen till frisk luft och håll dig bekväm att andas

P402 – förvara på ett torrt ställe

P402 + P404 – förvara på ett torrt ställe. Förvaras i sluten behållare.