I lager.

SiCOAT 250ml

249 kr
Artikelnummer: 38

SiCOAT är ett skydd av kiselpolymer som ger otroligt glans till bilens lackering. Den använder silan kemi som hjälper till att binda mot lackeringen. De ovanliga egenskaperna hos SiCOAT kommer från införandet av silikonvax. Detta får inte förväxlas med silikon med tillsats av vax men en genuin konstruerad kiselvaxkemi. Kombinationen av vax och silan ger ett väldigt starkt bunden nätverk vilket ger vansinnigt vattenpärlor och utmärkt hållbarhet. 


Faroangivelser:

H319:Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser:

P264:Tvätta händer,underarmar och ansikte grundligt efter användning.

P280: Använd ögonskydd.

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.Fortsätt att skölja.

P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.