Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

R-evolve keramiskt fälgskydd 30ml

 • 595 kr

WHEEL & CALIPER CERAMIC COATING 30ml Krystal Kleen Detail R-EVOLVE är en specialiserad polymerbaserad keramisk coating. Det skapar ett hårt yta so

I lager
Artikelnummer: 43
Dela

WHEEL & CALIPER CERAMIC COATING 30ml

 

Krystal Kleen Detail R-EVOLVE är en specialiserad polymerbaserad keramisk coating. Det skapar ett hårt yta som gör det möjligt att erbjuda det ultimata skyddet för de mest fientliga miljöerna. 

 • Fälgar 
 • bromsok 
 • avgassystem 
 • Motorkomponenter 
 • Metall 

 

R-EVOLVE överträffar var det är mest viktigt. 

 • Hög reptålighet
 • Utmärkt hydrofobiska egenskaper
 • Kemisk resistans
 • Hög värmetolerans
 • Exceptionell hållbarhet 

Faroangivelser:

EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H302: Skadligt vid förtäring.

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H412: Skadliga långtidseffekter förvattenlevande organismer

Skyddsangivelser:

P102:Förvaras oåtkomligt för barn.

P210:Får inte utsättas för värme,heta ytor,gnistor,öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P301+P330+P331: VIDFÖRTÄRING: Skölj munnen.Framkalla INTE kräkning

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.Fortsätt att skölja.

P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT(även håret):Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.