I lager.

Krystal Kleen Prep panel wipe

119 kr
Artikelnummer: 102

Krystal Kleen panel Wipe är en alkoholhaltig produkt som används efter polering för att rengöra ytan till 100% innan vax eller lackskydd appliceras. Innehåller utvalda smörjegenskaper för att undvika microrepor vid avtorkning. Ett mycket viktigt steg för att avlägsna poleroljor så att lackskyddet kan binda mot lacken. Enkel att använda, spraya på och torka av med mikrofiberduk.Faroangivelser:

H226: Brandfarlig vätska och ånga.

H319:Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser:

P210:Får inte utsättas för värme,heta ytor,gnistor,öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P241: Använd explosionssäker utrustning.

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd