Car-Chem Hydrocoat Hybrid 500ml

189 kr

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 98

HydroCoat hybrid är CarChems lackförsegling. Tillverkad med speciell SiO2-infuserad teknologi för att skapa en keramisk försegling som passar lika bra för proffset som för nybörjaren. HydroCoat Hybrid passar lika bra för den professionelle detailern som för nybörjaren. HydroCoad Hybrid binder starkt mot lacken och skapar en självrengörande barriär.


Faroangivelser: 

EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Skyddsangivelser: 

P301+310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast

<GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...>.

P331: Framkalla INTE kräkning.

P405: Förvaras inlåst.