Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Syratvätt adproline 5 Liter

  • 219 kr

AdProline® Syratvätt är speciellt framtagen för effektiv rengöring av svårt nedsmutsade fälgar. Kan även användas på väggar, golv, portar, tågvagnar, båtar etc.

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 126
Dela

AdProline® Syratvätt är speciellt framtagen för effektiv rengöring av svårt nedsmutsade fälgar. Kan även användas på väggar, golv, portar, tågvagnar, båtar etc. Löser oxid, rost och järnfläckar samt kalk och cement. Vid användning på lättmetall vidtag försiktighet beträffande verkningstid samt spädning. Vid för lång verkningstid kan frätskador uppstå på ytan.

Blandningsförhållande
AdProline® Syratvätt  skall blandas med vatten.
OBS! Gäller ej art.nr 480001 Sprayflaska som är färdigblandad.

Dosering
Kraftigt nedsmutsade ytor1:1
Lätt nedsmutsade ytor1:10
Lagring+15°C – +25°CFaroangivelser
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte dimma eller ångor
P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder och ansiktsskydd
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Kompletterande faroinformation
Innehåller: FOSFORSYRA %