Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Flygrost/oxidlösare adproline 5 liter

  • 395 kr

AdProLine® Oxidlösare är en oxidlösare som är mycket effektiv på framför allt flygrost och andra sura föroreningar. Fungerar utmärkt på alla exteriöra ytor av f

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 129
Dela

AdProLine® Oxidlösare är en oxidlösare som är mycket effektiv på framför allt flygrost och andra sura föroreningar. Fungerar utmärkt på alla exteriöra ytor av fordonet som t.ex. lackade ytor, plast, gummi, glas, rostfritt, aluminium, kromade detaljer mm. AdProLine® Oxidlösare är pH-neutral.

Bruksanvisning
När AdProLine® Oxidlösare avlägsnar föroreningarna sker en kemisk reaktion och när den verkat klart ändrar den färg till lila. AdProLine® Oxidlösare är klar i färgen från början.Faroangivelser
H302 Skadligt vid förtäring
H315 Irriterar huden
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd skyddshandskar och ansiktsskydd
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast läkare
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning