DEVILS JUICE Fälgrengöring

199 kr

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 16

DEVILS JUICE fälgsyrarengörare är en mycket avancerad formel som när den utspätts med vatten tjocknar till en gel som konsistens som hjälper till att hålla fast på hjulets yta längre.

Avlägsnar inbränt  bromsdamm och den gula ytan som normala hjulrengöringsmedel har svårt att ta bort

MYCKET KRAFTFULL OCH EFFEKTIV, en riktig problemlösare där inget annat biter.

Används inte på känsliga lackeringar/crome. Undvik stänk i ögon och på hud, använd skyddsglasögon och skyddshandskar

Blandas normalt 1:4 med vatten.


Faroangivelser:

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.


Skyddsangivelser:

P102:Förvaras oåtkomligt för barn.

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.