Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Citrofoam förtvättsmedel adproline 1Liter

  • 89 kr

CitroFoam är ett högskummande och effektivt alkaliskt förtvätt/avfettningsmedel som lämpar sig för tvätt av såväl bilar/fordon som fasader eller andra ytor. Lös

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 131
Dela

CitroFoam är ett högskummande och effektivt alkaliskt förtvätt/avfettningsmedel som lämpar sig för tvätt av såväl bilar/fordon som fasader eller andra ytor. Löser vägdamm, sot, pigmentsmuts och avlägsnar effektivt insekter.  På mindre än några minuter täcker man enkelt ett helt lastbilsekipage med effektivt rengörande skum som sedan hänger kvar och löser upp smutsen. Applicera ett tunt lager med hjälp av foamlance/ skumaplikator. Låt verka ca 2-4 minuter. För bästa effekt spola sedan ytan nedifrån och upp. Vid behov shamponera bilen efteråt.


Faroangivelser 

H318 Orsakar allvarliga ögonskador 

Skyddsangivelser 

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård 

P102 Förvaras oåtkomligt för barn 

P280 Använd skyddshandskar och ansiktsskydd 

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja 

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN