Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Car-Chem Hydroseal 500ml

  • 169 kr

CarChem Hydro Seal är ett snabbt och enkelt sätt att förse ditt fordon med ett bra skydd som sista steg i tvättprocessen. Den tillför en otrolig avrinning till

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 93
Dela

CarChem Hydro Seal är ett snabbt och enkelt sätt att förse ditt fordon med ett bra skydd som sista steg i tvättprocessen. Den tillför en otrolig avrinning till alla exteriöra ytor.

Doft: Apelsin.

Användning och tips.

1 : Tvätta ditt fordon som vanligt.

2 : Spola noga så allt kem eller schampolösning är borta.

3 : Applicera en lätt dimma av CarChem Hydro Seal över hela utvändiga exteriören medans den fortfarande är blöt.

4 : Spola noga och se den omedelbara avrinningen och glansen framträda.

5 : Torka ditt fordon som vanligt.

Tips : Hydro Seal kommer sitta kvar under många tvättar, men kan med fördel toppas med jämna mellanrum för att säkerställa att du har optimalt skydd.

Överdosera inte då produkten är dryg.


Faroangivelser: 

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser: 

P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

P280: Använd <skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd>.

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310: Kontakta genast

<GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare>.