Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

Lush Leather cleaner gel & foamer kit 250ml

  • 169 kr

Krystal Kleen Detail Lush Leather Cleaner  är en pH-neutralt rengöringsmedel som rengör hårt nedsmutsat läder. Oavsett om du har en modern bil med en "bela

Slut, snart i lager igen

Artikelnummer: 41
Dela

Krystal Kleen Detail Lush Leather Cleaner  är en pH-neutralt rengöringsmedel som rengör hårt nedsmutsat läder. Oavsett om du har en modern bil med en "belagd" läderfärg eller en klassiker med en naturlig finish lommer Lush leather noga att rengöra och ta hand om ditt läder, vilket gör att det rengörs och ger en lukt av läderarom som den dagen den lämnade fabriken. 

Lush leather ska appliceras med en mjuk mikrofiber och rengör försiktigt tills önskad effekt uppnås.

 

Levereras med foamapplikator. Lush Leather blandas 1:4


Faroangivelser:

H315: Irriterar huden.

H319:Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser:

P264:Tvätta händerna grundligt efter användning.

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P302+P352: VID HUDKONTAKT:Tvätta med mycket vatten.

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det gårl ätt.Fortsätt att skölja.

P332+P313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp