Frakt från 69:- / 2-4 dagars leverans / Säker betalning

SURFACE AGENT FX PROTECT 5L

  • 495 kr

SURFACE AGENT är en antistatisk inspektionsvätska avsedd för avfettning och rengöring av lackerade ytor innan applicering av lackskydd.. Avlägsnar perfekt reste

I lager
Artikelnummer: 197
Dela

SURFACE AGENT är en antistatisk inspektionsvätska avsedd för avfettning och rengöring av lackerade ytor innan applicering av lackskydd.. Avlägsnar perfekt rester av polermedel. Den speciellt anpassade formeln baserad på alkoholer steriliserar lacken effektivt och gör den redo för applicering av skyddande beläggningar och vaxer. En korrekt vald sammansättning av ingredienser gör att SURFACE AGENT mycket snabbt avdunstar och sprider sig lätt.

FUNKTIONER:

  • Tar bort rester från polermedel/vaxer
  • Avfettar ytan
  • Kan spädas med destillerat vatten upp till 1:2

Tillgängliga volymer: 500 ml, 5000 ml


Faroangivelse/varning

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

Försiktighetsangivelse(er)

P210Förvaras åtvaro från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P280Använd skyddshandskar.

P305 + P351 + P338OM I ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om det finns ochlätt att göra. Fortsätt skölja.

P337 + P313Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarvård.

P261Undvik ångor.

P271Använd endast utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme.

P404Förvaras i en sluten behållare.